Radi by sme Vás informovali, že na základe Všeobecného nariadenia na ochranu osobných údajov, alebo aj GDPR (General Data Protection Regulation), IMPULS – Wedding Agency aj naďalej chráni osobné údaje svojich klientov.

Rešpektujeme súkromie všetkých osôb, s ktorými sme v kontakte a ochrana Vášho súkromia je našou prioritou. Je pre nás dôležité, aby každá dotknutá osoba chápala, ktoré osobné údaje o nej spracovávame, prečo to robíme a aké sú Vaše práva. Preto Vám odporúčame, aby ste si prečítali Zásady ochrany osobných údajov, ktoré Vám poskytnú viac informácií o spracovávaní Vašich osobných údajov spoločnosťou Ing. Tatiana Klopčeková – IMPULS, Bojnice.

Zásady ochrany osobných údajov určujú, ako spracovávame Vaše osobné údaje, ak ste súčasným alebo potenciálnym klientom, dodávateľom alebo ste s nami v akomkoľvek vzťahu, v rámci ktorého máme prístup k Vašim osobným údajom.

Osobné údaje o Vás môžeme spracovávať rôznymi spôsobmi a v rôznych situáciách v závislosti od toho, či ste klient, dodávateľ alebo žiadateľ o zamestnanie alebo spolupracovník. Bez ohľadu na situáciu sľubujeme, že Vaše osobné údaje nikdy nepredáme, neskomercializujeme ani nepoužijeme v rozpore s platnými predpismi na ochranu údajov.

I. Kto je Správca osobných údajov
Správcom osobných údajov je Ing. Tatiana Klopčeková – IMPULS, IČO: 41599560, DIČ: 1048357178. Vaše osobné údaje spracovávame ako správca, t.j. určujeme, ako budú osobné údaje spracovávané a za akým účelom, akú dlhú dobu a vyberám prípadne ďalších spracovateľov, ktorí mi so spracovaním budú pomáhať.

II. Kontaktné údaje
Pokiaľ sa na nás budete chcieť v priebehu spracovávania obrátiť, môžete nás kontaktovať na e-mail:
impuls@impuls.sk alebo telefonicky +421-911 720 750.

III. Prehlásenie
Prehlasujeme, že ako správca Vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, hlavne zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda že:
1. Budeme spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti či udeleného súhlasu.
2. Plníme si podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred zahájením spracovávania osobných údajov.
3. Umožníme a budeme vás podporovať v uplatňovaní a plnení Vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

IV. Vaše osobné údaje
Spracovávame nasledujúce osobné údaje:
1. identifikačné údaje, ktorými sa rozumejú najmä meno a priezvisko, rodné číslo, za účelom asistencie pri vybavení svadobných dokumentov;
2. kontaktné údaje, bližšie zadefinované ako osobné údaje, ktoré nám umožňujú kontakt s vami, najmä e-mailová adresa, telefónne číslo, adresa bydliska a váš kontakt na sociálnych sieťach;
3. údaje o vašich objednávkach, najmä údaje o službách, ktoré si u nás objednávate, platby vrátane čísla platobného účtu a údaje o reklamáciách;
4. údaje z vášho hodnotenia nami ponúkaných služieb, ktorými sa rozumejú informácie, ktoré uvediete v referenciách na našom webe a vaše fotografie, ktoré k recenzii pripojíte;
5. údaje o vašom správaní na webe, vrátane prípadov, keď ho prezeráte cez našu mobilnú aplikáciu, služby, ktoré si zobrazujete, odkazy, na ktoré klikáte, spôsob pohybu po našom webe, posúvanie obrazovky a tiež údaje o zariadení, z ktorého si náš web prezeráte, ako je IP adresa a z nej odvodená poloha, identifikácia zariadení, jeho technické parametre ako operačný systém a jeho verzia, rozlíšenie obrazovky, použitý prehliadač a jeho verzie a tiež údaje získané zo súborov cookies a podobných technológií pre identifikáciu zariadenia;
6. údaje o vašom správaní pri čítaní správ, ktoré vám zasielame, najmä časy otvorenia správ a tiež údaje o zariadení, na ktorom správy čítate, ako je IP adresa a z nej odvodená poloha, identifikácia zariadení, jeho technické parametre ako operačný systém a jeho verzia, rozlíšenie obrazovky, použitý prehliadač a jeho verzie a tiež údaje získané zo súborov cookies a podobných technológií;
7. odvodené údaje, ktorými sa rozumejú osobné údaje odvodené z vášho nastavenia, údaje o službách, ktoré u nás objednávate, údaje o vašom správaní na webe a údaje o vašom správaní pri čítaní správ, ktoré vám zasielame; ide najmä o údaje o vašom pohlaví, veku, nákupnom správaní a
údaje podľa jednotlivých služieb;

V. Zdroje získania osobných údajov
1. Vo väčšine prípadov spracovávame osobné údaje, ktoré nám poskytnete v rámci objednávania služieb alebo pri komunikácii s nami.
2. Osobné údaje priamo od vás získavame tiež sledovaním vášho správania na našom webe a pri čítaní správ. Vaše osobné údaje môžeme získať tiež od tretej osoby, napríklad keď pre vás objedná naše služby ako darček pre vás.
3. Fotografická dokumentácia, referencie
• Len na základe vášho súhlasu môžeme použiť vaše fotografie, videá alebo písomné referencie na našich stránkach, a to do doby, kedy váš udelený súhlas odvoláte. Ten môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom našich kontaktných údajov.
• Objednávateľ svadby je povinný informovať svojich hostí o tom, že z akcie sa vyrába obrazový, prípadne zvukovo-obrazový záznam.
4. Vaše osobné údaje si ponechávame po dobu plynutia premlčacích lehôt, pokiaľ zákon nestanoví dlhšiu dobu k ich uchovaniu alebo sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.

VI. Cookies
Naše webové stránky je možné prechádzať v režime cookies, ktorý umožňuje zbieranie osobných údajov. Viac o cookies na našich stránkach sa dozviete na: Zásady používania súborov cookies

VII. Rozsah osobných údajov a účel spracovania
Spracovávame osobné údaje, ktoré nám zveríte sami, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):
1. Poskytovanie služieb, plnenie zmluvy
Vaše osobné údaje v rozsahu: e-mail, meno, priezvisko, adresa bydliska, v prípade nákupu ako podnikateľ alebo firma tiež IČO a DIČ, číslo účtu, príp. telefónne číslo nutne potrebujeme k plneniu zmluvy, t.j. dodanie objednaného tovaru či služby.
• Pokiaľ s nami ako fyzická osoba uzatvoríte objednávku/ zmluvu, spracovávame Vaše osobné údaje za účelom vybavenia vašej objednávky vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje o Vašich objednávkach.
• Ak u nás nakúpite ako zástupca právnickej osoby, spracovávame tie isté údaje za rovnakým účelom na základe nášho oprávneného záujmu spočívajúceho v uzatvorení a plnení zmluvy s osobou, ktorú zastupujete.
To, že tieto údaje použijeme za účelom vybavenia vašej objednávky, znamená, že ich použijeme najmä: • aby sme s vami mohli o objednávke/ zmluve komunikovať, napríklad vám zaslať jej potvrdenie;
• pre potreby platby za služby; v tejto súvislosti môžeme Vaše údaje odovzdať našim partnerom vedúcim účtovníctvo
• v súvislosti so zaistením a reklamáciou objednanej služby; v tejto súvislosti môžeme Vaše údaje odovzdať tiež dodávateľovi služby.
Pokiaľ s nami komunikujete prostredníctvom rôznych kanálov, najmä e-mailu, chatovacích nástrojov a sociálnych sietí budeme spracovávať Vaše identifikačné a kontaktné údaje a záznamy o prebehnutej komunikácii na účely:
• vybavenia vašich požiadaviek; ak ste u nás vytvorili objednávku a vaša požiadavka sa vzťahuje k objednávke, môžeme toto spracovanie realizovať na základe plnenia zmluvy s Vami;
• evidencie Vašich požiadaviek, aby ste ich mohli kontrolovať, že ich plníme riadne a včas;
• preukazovania, že sme Vašu požiadavku prijali a vybavili, napr. keď u nás touto cestou niečo objednávate alebo uplatníte reklamáciu;
• ich analýzy pre zlepšovanie kvality našich služieb.
Pre tieto účely osobné údaje uchovávame po dobu 1 roka od ukončenia poskytovania nami sprostredkovaných služieb. Proti spracovaniu na základe nášho oprávneného záujmu máte právo uplatniť námietku.
2. Vedenie účtovníctva
Ak ste zákazníkom, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nevyhnutne potrebujeme, aby sme vyhoveli zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.

3. Marketing – zasielanie informačných e-mailov
• Vaše osobné údaje (e-mail a meno), využívame za účelom priameho marketingu – zasielanie obchodných oznamov. Ak ste naším zákazníkom, robíme tak z oprávneného záujmu, pretože dôvodne predpokladáme, že vás naše novinky zaujímajú.
• Ak sa prihlásite k odberu nášho newsletteru, budeme spracovávať Vaše kontaktné údaje, prípadne Vaše nastavenia na základe vášho súhlasu so spracovaním za účelom zasielania našich ponúk. Pre tento účel osobné údaje používame, kým neodvoláte Váš súhlas so spracovaním, teda kým sa z newslettera neodhlásite.
V oboch prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom emaily.

VIII. Zabezpečenie a ochrana osobných údajov
Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré odpovedajú stupňu technického rozvoja. Chránime ich ako keby boli naše vlastné. Prijali sme a udržujeme všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov, a teda:
1. Zabezpečeným prístupom do našich počítačov a tabletu (zabezpečené heslom).
2. Zabezpečeným prístupom do našich e-mailových schránok (zabezpečené užívateľským menom a heslom).
3. Zabezpečeným prístupom do aplikácií na rozosielanie e-mailov (zabezpečené menom a heslom).
4. Zabezpečeným prístupom do účtovných systémov (zabezpečené menom a heslom).
5. Šifrovanou komunikáciou na našich weboch (platný certifikát https).
6. Pravidelnou aktualizáciou softwaru a antivírovým programom.
7. Bezpečne uzamknutou prevádzkarňou (zabezpečené uzamykateľnými dverami).
8. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

IX. Poskytnutie osobných údajov tretím osobám
1. K vašim osobným údajom nemá okrem nás nikto iný prístup.
2. Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zaistiť vlastnými silami, využívame služby a aplikácie spracovateľov, ktorí vedia dáta ochrániť ešte lepšie ako my a na dané spracovanie sa špecializujú. Spracovateľmi osobných údajov sú alebo môžu byť:
• Účtovná firma
• Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO 36 631 124, IČ DPH SK 2021879959
• Osobné údaje, ktoré spracovávame ako správca aj ako spracovateľ, môžeme sprístupňovať výhradne spolupracovníkom a spracovateľom, ktorí vykonávajú administratívnu a technickú podporu pri fungovaní aplikácií potrebných k fungovaniu webu a podporných aplikácií alebo sa podieľajú na chode nášho podnikania.
• Iným subjektom je umožnený prístup len z dôvodu plnenia zákonných povinností.
3. Uisťujeme vás, že spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie Vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.
4. Vaše údaje nebudeme poskytovať do tretích krajín. Dáta spracovávame výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zaisťujú odpovedajúcu úroveň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.

X. Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

1. Vďaka právu na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvať a my vám doložíme v lehote 15 dní, aké vaše osobné údaje spracovávame a prečo.
2. Pokiaľ sa u vás niečo zmení alebo pokladáte svoje osobné údaje za neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.
3. Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, pokiaľ sa domnievate, že spracovávame Vaše nepresné údaje, domnievate sa, že spracovávame nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazať alebo pokiaľ ste vzniesli námietku proti spracovaniu.
Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účel spracovania. (Napr. odhlásením z newsletteru obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných ponúk.)
4. Právo na prenositeľnosť: Pokiaľ by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budeme postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup – len s tým rozdielom, že vám informácie pošleme v strojovej čitateľnej podobe. V tomto prípade potrebujeme aspoň 20 dní.
5. Právo na výmaz: Vaším ďalším právom je právo na výmaz (byť zabudnutý). Nechceme na vás zabudnúť, ale pokiaľ si to budete priať, máte na to právo. V takomto prípade vymažeme všetky Vaše osobné údaje z nášho systému i zo systému všetkých spracovateľov a záloh. Na zaistenie práva na výmaz potrebujeme 10 dní.
6. V niektorých prípadoch sme viazaní zákonnou povinnosťou, napr. musíme evidovať vystavené daňové doklady po lehotu stanovenú zákonom. V tomto prípade zmažeme všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení výmazu Vás budeme informovať e-mailom.

XI. Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov:
1. Pokiaľ máte pocit, že s Vašimi údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov. Budeme radi, pokiaľ o tomto podozrení budete najprv informovať nás, aby sme prípadné pochybenie mohli napraviť.
2. Odhlásenie zo zasielania newsletterov a obchodných ponúk, e-maily s inšpiráciou, článkami či produktmi a službami vám zasielame, ak ste náš zákazník na základe oprávneného záujmu.
3. Pokiaľ zákazníkom ešte nie ste, posielame Vám ich len na základe Vášho súhlasu. V oboch prípadoch môžete ukončiť odber našich e-mailov stlačením odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maili.

XII. Mlčanlivosť
Dovoľujeme si Vás uistiť, že naši spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie Vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá i po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez Vášho súhlasu nebudú Vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 20.5.2018.

Ďakujeme za Vašu dôveru.

Ing. Tatiana Klopčeková
IMPULS – Wedding Agency